CV JOHN VRINDS

 


 

Naam
J.W. Vrinds (John), ingenieur

Woonplaats
Roosendaal

Geboorte datum
8 februari 1961

Geboorteplaats
Tilburg

Burgerlijke staat
Ongehuwd, vanaf 2000 LAT- relatie met Ellie, Tilburg.

Beroep
Weg- en waterbouwer; Gemeenteambtenaar.

Vanaf 2009 ben ik jaarlijks als informant betrokken bij de jaarlijkse Beroepenervaringavond voor middelbare scholieren van het Gertrudis, Jan Tinbergen en Norbertus College in Roosendaal, beroepsprofiel weg- en waterbouwkundig ingenieur.
Vanaf 2018 ben ik ambassadeur ‘niet-destructief uit- en inschakelen stedelijk gebied’ van het Regiment Genietroepen.

Motivatie
Met wereldwijd sterk toenemend watergebruik wordt goed waterbeheer steeds belangrijker. Wereldwijd zien beleggers beleggingskansen in schoon water. Anderen zien kansen om conflicten te voorkomen met goed (zoet)watermanagement.

Waterbewustzijn vergroten: In een OESO- rapport (‘Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?) staat dat de organisatie van het Nederlandse waterbeheer goed geregeld is, maar dat het schort aan waterbewustzijn bij de bevolking. De OESO stelt voor om economische prikkels in te voeren door gebruikers meer te laten betalen. De Unie van Waterschappen gaat het stelsel van waterschapsheffingen de komende jaren hervormen. Het bestuur van Waterschap Brabantse Delta past hierna de heffingen/ belastingen aan.

Het Nederlandse waterbeheer is goed geregeld bij de overheid en blijft zich aanpassen. Klimaatverandering veroorzaakt zeespiegelstijging, een toename van extreem hevige buien én lange droge periodes. Dit vergt extra ‘milieu’ maatregelen waardoor de kosten voor waterbeheer stijgen. Ondanks noodzakelijke extra maatregelen door klimaatverandering kan goed waterbeheer betaalbaar blijven als de diverse overheden efficiënt werken en goed samenwerken.

Het waterschap is een regionale overheidsorganisatie met drie duidelijke kerntaken. De drie kerntaken van het waterschap zijn droge voeten, schoon en voldoende water. Voor de uitvoering van deze taken, met bijbehorend calamiteitenbeheer, heft het waterschap belastingen. Deze belastinggelden moeten efficiënt besteedt worden aan de kerntaken. Het bestuur beslist waaraan het waterschap de belastinggelden besteedt.

Binnen de fractie ‘Ons Water’ werken bestuurders met verschillende politieke achtergronden en specialisten samen voor efficiënt waterbeheer. Bestuurders van Ons Water vinden de kerntaken van het waterschap belangrijker dan landelijke partijpolitiek en stellen het waterbelang voorop. Zij werken samen onder de toepasselijke naam Ons Water. Het programma van Ons Water biedt volop mogelijkheden om de zorg voor het water, inclusief de gevolgen van klimaatverandering, samen met gemeenten en inwoners aan te pakken.

Bij de gemeente Roosendaal beheer ik de civieltechnische kunstwerken (kademuren, damwanden, bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, steigers, schanskorven) en ben ik contactpersoon voor ongerioleerde panden. De functie algemeen bestuurder waterschap Brabantse Delta is prima te combineren met mijn huidige functie bij de gemeente.

Werkervaring
Vanaf februari 2002- heden: Gemeente Roosendaal: Aanleg rioolstelsels en aansluiten van ruim zeshonderd ongerioleerde panden, klankbordgroep afvalwater buitengebied; verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP); Waterplan; Afvalwaterstudies; Audits; Procesbeschrijvingen; Complexe rioolvragen; Projectcoördinatie. Beheer en onderhoud tunnels, bruggen, viaducten, damwanden en andere civiel technische kunstwerken; Vervangen damwanden en bruggen.

September 2000- januari 2002: Gemeente Uden: Complexe rioolprojecten, afkoppelen verhard oppervlak; Infiltratie Transport- riool en ongerioleerde panden.

Februari 1998 – september 2000: Gemeente Weert: GRP; Waterkaarten; Berg Bezink Bassin 6.800 m3 en complexe projecten.

April 1995 – januari 1998: Gemeente Bladel (en Netersel): Rioolbeheer (+constructies), GRP en ongerioleerde panden.

April 1991 – april 1995: Technische Dienst Zuid- West Kempen: Werkvoorbereiding; opzetten van rationele weg- en rioolbeheersystemen voor 6 gemeenten en toezicht op uitvoering. En afstudeeropdracht bedrijfskunde: Beheertaken Technische Dienst Zuid West Kempen, Bladel

September 1990 – april 1991: Ingenieursbureau van Kleef; Vught en Breda (DGW&T): Werkvoorbereiding en hydraulische berekeningen.

Juli 1990 – september 1990: Geo Technische Combinatie: Tekenen met microstation en landmeetkundige metingen.

Januari 1989 – juni 1990: Gemeente Gemert: Werkvoorbereiding tracés rondwegen Gemert; verkeerstellingen; riool overstortputten.

Juni – december 1988: Betonson: Wapeningstekeningen, voorbereiding en planning.

Maart 1987- april 1988: Militaire dienst; Landmacht, Genie, Vouwbrugcompagnie

Stages
Rijkswaterstaat, waterhuishouding en waterbeweging, Arnhem
Ballast Nedam construction international, Koeweit

Opleidingen
HAVO (1978); VWO (1980); TU L&R; HTS weg- en waterbouwkunde (1987); HMB Post HBO bedrijfskunde (1992); BAZN Financiën voor niet- financiële medewerkers (1998); BAZN Beleidskunde I (2004); Nehem Auditeren (2005); En ProDemos Actief voor het waterschap (2018).


 

Reacties zijn gesloten.