STATUTEN

 


STATUTEN VAN DE VERENIGING ONS WATER

 

Oprichting Vereniging
Heden, acht juli tweeduizend acht, verschenen voor mij: mr. Johannes Henricus Peer DE BREET, notaris te Bergen op Zoom:

1. de heer Ludovicus Hermanus VAN DER KALLEN, geboren op tien augustus negentienhonderd achtenveertig te Rotterdam, paspoort nummer: NP1DR2K72, wonende te Bergen op Zoom (postcode 4611 RS), Nieuwstraat 4, gehuwd;
2. mevrouw Aartje Pietertje MEIJER, geboren op negenentwintig mei negentienhonderd vijftig te Rotterdam, rijbewijs nummer 4270880204, wonende te Bergen op Zoom (postcode 4611 RS), Nieuwstraat 4, gehuwd;
3. de heer Marinus Cornelis Josephus VAN GINNEKEN, geboren op negentien maart negentienhonderd vierenveertig te Bergen op Zoom, paspoort nummer: nummer NG4743890, wonende te Bergen op Zoom (postcode 4611 JV), Koepeldrwarsstraat 12, gehuwd.

De comparanten verklaarden:

– dat op vijf juni tweeduizend zeven is opgericht de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid: ONS WATER, gevestigd te Bergen op Zoom, met kantooradres aan de Nieuwstraat 4 te 4611 RS Bergen op Zoom, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 20132098; – dat in een vergadering gehouden te Bergen op Zoom op dertig juni tweeduizend acht besloten werd om de statuten in een notariële akte op te nemen en zij, comparanten, werden aangewezen om het daarvoor nodige te verrichten; – dat de statuten als volgt luiden:

————————NAAM EN ZETEL ————————–

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: ONS WATER. Zij is gevestigd te Bergen op Zoom.

—————————–DOEL ————————–

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel: – de bevordering en totstandkoming van duurzaam waterbeheer; – het deelnemen door haar leden aan waterschapsverkiezingen, alsmede de bevordering en totstandkoming van het deelnemen daaraan, zoals omschreven in de programma’s van de vereniging.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: – kandidaten aan te wijzen die zich verkiesbaar stellen op de lijst van de vereniging voor de waterschapsverkiezingen, een en ander als voorzien in de Kieswet; – het uitgeven en verspreiden van periodieken en andere geschriften; – het houden van openbare bijeenkomsten; – alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging.

—————————–DUUR —————————

Artikel 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

—————————-LEDEN ————————–

Artikel 4.

1. Lid van de vereniging kunnen zijn zij, die Nederlander zijn of ingezetenen van Nederland, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, die verklaard hebben het doel van de vereniging te onderschrijven.
2. Rechten en plichten aan het lidmaatschap van de vereniging verbonden zijn vastgelegd in deze statuten en het huishoudelijk reglement.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

———————-TOELATING ————————–

Artikel 5.

1. Degene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris.
2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.
3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.
4. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende algemene vergadering.

—————–EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ————————–

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid. Deze opzegging moet schriftelijk geschieden aan de secretaris.
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, schriftelijk geschieden door het bestuur wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting. Deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn bezwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

————————-ONTZETTING —————————

Artikel 7

1. De ontzetting van een lid geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), schriftelijk in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.schriftelijk mededeling is gedaan, daartegen schriftelijk in beroep gaan.
2. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend.

————————–SCHORSING ————————–

Artikel 8.

1. In de gevallen, genoemd in artikel 6 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid als zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.
2. Het bepaalde in artikel 7 leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing.

——————RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ————————–

Artikel 9.

1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken, en eventueel onder de voorwaarden, als door het bestuur zijn of zullen worden vastgelegd.
2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie en overige bijdrage betalen. Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
4. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen, of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaats vindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de penningmeester schriftelijk medegedeeld, waarna binnen dertig dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag, dat wel wordt ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit vervalt.
6. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens bestuursbesluit.

———————–GELDMIDDELEN ————————–

Artikel 10.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
– contributies;
– de bijdrage van de gekozenen, vastgesteld door de algemene vergadering;
– donaties;
– subsidies;
– sponsorgelden;
– verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;
– inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en
– overige baten.

————————-BESTUUR ————————-

Artikel 11.

1. Het bestuur bestaat uit maximaal drie leden. Zijn vormen tezamen het dagelijks bestuur. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.
2. Een bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het bestuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.
4. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
5. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
7. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene vergdaring gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering. Tot die tijd blijft het bestuur bevoegd.

————————BESTUURSMACHT ————————-

Artikel 12.

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is onder meer belast met:
– de algehele leiding van de vereniging;
– het beheer van de geldmiddelen;
– de handhaving en uitvoering van de statuten en huishoudelijk reglement;
– het uitvoeren van besluiten van de algemene vergadering;
– het vaststellen van de kandidatenlijst.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
3. Na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.

———————-VERTEGENWOORDIGING ————————-

Artikel 13.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter en de secretaris of de penningmeester tezamen. Voorzitter en secretaris of penningmeester, worden geacht te handelen in overeenstemming met de besluiten, genomen door de algemene vergadering of door het algemeen bestuur. Nalatigheid in deze kan tot gevolg hebben dat bestuursleden uit hun functie worden ontzet, casu quo hun lidmaatschap van de vereniging verliezen.

——————–BESTUURSVERGADERINGEN ————————-

Artikel 14.

1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van ieder bestuurslid.
2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van ieder bestuurslid.
3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.
4. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
5. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld.

——————–ALGEMENE VERGADERINGEN ————————-

Artikel 15.

1. De algemene vergadering is het besluitvormend orgaan van de vereniging.
2. Zij heeft, behoudens elders in deze statuten aangegeven taken, meer speciaal tot taak:
– het standpunt van de vereniging te bepalen met betrekking tot de hoofdzaak van waterschappelijk beleid;
– de verkiezing van bestuursleden;
– de verkiezing van leden in commissies;
– de vastlegging van de programma’s van de vereniging;
– de vaststelling/wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement;
– beslissingen over een voorstel tot ontbinding van de vereniging

————————-

Artikel 16.

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

————————-

Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 16 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

————————-

Artikel 18.

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

————————-

Artikel 19.

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter der vergadering optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

—————COMMISSIES EN WERKGROEPEN ————————

Artikel 20

1. De algemene vergadering kan commissies en werkgroepen instellen uit voordracht van het bestuur en/of tenminste vijf leden.
2. leden kunnen zitting hebben in commissies of werkgroepen, dit alleen met goedkeuring van het bestuur.
3. De algemene vergadering bepaalt de taak van de ingestelde commissies en werkgroepen, welke taak niet in strijd mag zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement.
4. De commissies en werkgroepen brengen van hun activiteiten verslag uit aan de algemene vergadering, zo vaak als dit door de commissies en werkgroepen, het bestuur, of tenminste vijf leden, wenselijk wordt geacht.

——————-STATUTENWIJZIGING ————————-

Artikel 21.

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

————————–ONTBINDING ————————-

Artikel 22.

1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 21 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 21 leden 1, 2 en 3 eveneens van overeenkomstige toepassing.

———————–PROGRAMMA ————————–

Artikel 23

1. Elke vier jaar voor de waterschapsverkiezingen wordt een programma door de algemene vergadering vastgesteld.
2. Wijzigingen van en aanvullingen op het programma worden vastgesteld door de algemene vergadering.

————————FRAKTIE ————————

Artikel 24

1. De fraktie wordt gevormd door leden van de vergadering, die na de waterschapsverkiezing zitting hebben in de algemene vergadering van het waterschap.
2. De fraktie kiest uit haar midden de fraktievoorzitter.
3. De fraktievoorzitter schrijft voor iedere algemene waterschapsvergadering een fraktievergadering uit. Deelnemers hieraan zijn fraktie-, commissie- en bestuursleden en een vertegenwoordiger uit de leden. het bestuur kan besluiten deze fraktievergadering openbaar te houden. de fraktievoorzitter is verantwoordelijk voor coördinatie van de fraktiewerkzaamheden; duidelijk en ondubbelzinnige standpuntbepaling binnen de fraktie; communicatie fraktie met bestuur en leden.
4. De fraktie heeft tot taak de standpunten van de vereniging in de algemene waterschapsvergadering naar voren te brengen en te verdedigen. Zij laat zich hierbij leiden door de algemene vergadering aangegeven beleid, te noemen het programma.
5. De individuele fraktieleden hebben, indien hun geweten dat voorschrijft, het recht om afwijkende standpunten in te nemen. Zij moeten deze echter vooraf kenbaar maken aan het bestuur.

——————-HUISHOUDELIJK REGLEMENT ————————-

Artikel 25.

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan een regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

———————SLOTVERKLARING

Na aldus de statuten der vereniging te hebben vastgesteld, verklaarden de comparanten: – dat voor de eerste maal zullen optreden als leden van het bestuur de comparanten, van wie de comparant sub 1 zal optreden als voorzitter, de comparante sub 2 als secretaris en de comparant sub 3 als penningmeester; – dat het adres van de vereniging is: Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom; – dat onder schriftelijk in deze statuten wordt verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt; – dat in alle gevallen waarin de wet nog de statuten uitsluitsel geven, het bestuur beslist onder verantwoordelijkheid van de algemene vergadering. De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Bergen op Zoom op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht, waarna zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.


 

Reacties zijn gesloten.