ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

 


DOELSTELLING

De activiteiten, die de Vereniging Ons Water ontplooit, zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals laatstelijk vastgelegd in de statuten van 8 juli 2008, te weten:

  • De bevordering en totstandkoming van duurzaam waterbeheer;
  • Het deelnemen door haar leden aan waterschapsverkiezingen, alsmede de bevordering en totstandkoming van het deelnemen daaraan, zoals omschreven in de programma’s van de vereniging.

CONTACTGEGEVENS

Indien u contact wilt opnemen met Ons Water, dan kunt u zich wenden tot:
Ons Water
L.H. van der Kallen
Nieuwstraat 4
4611 RS Bergen op Zoom
tel. 0164 – 26 51 58
email: [email protected]
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 20142607
Fiscaalnummer 8203.58.514

De Vereniging Ons Water staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Een gift aan een ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB).

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter: Louis (L.H.) van der Kallen
Secretaris: Ank (A.P.) van der Kallen
Penningmeester: Rien (M.C.J.) van Ginneken

FINANCIËN
Via onderstaande links kunt u de jaarrekeningen van Ons Water inzien

jaarrekening 2012
jaarrekening 2013
jaarrekening 2014
jaarrekening 2015
jaarrekening 2016
jaarrekening 2017
jaarrekening 2018
jaarrekening 2019
jaarrekening 2020

 

BELEIDSPLAN ONS WATER 2008 – 2018

Inleiding
De Vereniging Ons Water te Bergen op Zoom is opgericht op 8 juli 2008. De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20142607.

MISSIE EN DOELSTELLINGEN
De activiteiten, die de Vereniging Ons Water ontplooit, zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals laatstelijk vastgelegd in de statuten van 8 juli 2008, te weten:

  • De bevordering en totstandkoming van duurzaam waterbeheer;
  • Het deelnemen door haar leden aan waterschapsverkiezingen, alsmede de bevordering en totstandkoming van het deelnemen daaraan, zoals omschreven in de programma’s van de vereniging.

BESTUUR
Het bestuur van de Vereniging bestaat uit maximaal drie leden. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De bestuursleden worden in functie gekozen. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.
Ten tijde van het vaststellen van het onderhavige beleidsplan bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter: Louis (L.H.) van der Kallen
Secretaris: Ank (A.P.) van der Kallen
Penningmeester: Rien (M.C.J.) van Ginneken

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis zonder hiervoor enige vergoeding te ontvangen.

FINANCIËN
De geldmiddelen van Ons Water bestaan uit:
1. Contributies
2. Bijdrage van de gekozenen, vastgesteld door de algemene vergadering
3. Donaties
4. Subsidies
5. Sponsorgelden
6. Verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking
7. Inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen
8. Overige baten.

BELEIDSVOORNEMENS
Aan de doelstelling van Ons Water wordt onder meer op de volgende wijze uitvoering gegeven:

  • Uit de leden van Ons Water worden kandidaten aangewezen die zich verkiesbaar stellen op de lijst voor de waterschapsverkiezingen, zoals omschreven in het programma van de vereniging;
  • Door het uitgeven en verspreiden van periodieken en andere geschriften;
  • Alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging;
  • Het geldende verkiezingsprogramma maakt onderdeel uit van dit beleidsplan en het geldende verkiezingsprogramma wordt bij nieuwe waterschapsverkiezingen toegevoegd aan dit beleidsplan.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering op 23 september 2008.


 

Reacties zijn gesloten.