BLEEKLOOP – 0044

 


 

Bergen op Zoom, 10 november 2008

 

Aan het Dagelijks Bestuur van het

Waterschap Brabantse Delta

Per e-mail

 

Geacht Dagelijks Bestuur,

Tijdens de presentatie van het waterbeheersplan aan de regiocommissies op 6 november j.l., werd door de inleider de indruk gewekt dat afkoppeling van het zuidelijk deel van de Bleekloop op de Zoom een gevolg is van het voorontwerp PWP 2010-2015. Hij verwees in deze ondergetekende naar de provinciale PWP procedure.

Bestudering van het voorontwerp PWP 2010-2015 versie 6 leverde, op dat punt, geen nadere informatie op. In bijlage 3 van het voorontwerp (KRW bijlage waterplan versie 5) komt wel een voorbeeld van een fact-sheet voor. Mogelijk is de kennis van de inleider afkomstig van een fact-sheet die wel bekend is bij de deskundigen van het waterschap, maar nog niet voor het publiek bekend gemaakt.

Indien het waterschap bekend is met de fact-sheets van de Zoom en de Bleekloop, stelt ondergetekende het op prijs kennis te kunnen nemen van deze fact-sheets zodat, in het kader van de vaststelling van het PWP, actie kan worden ondernomen richting GS en PS.

Is het waterschap in het bezit van bedoelde informatie en kan deze aan ondergetekende ter beschikking worden gesteld?

In afwachting van uw beantwoording,

Hoogachtend,

Namens Ons Water

L.H. van der Kallen

 


B&W GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INZ. IGA – A021

 


 

Bergen op Zoom, 31 januari 2008

 

Aan het College van

Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft:          Integrale gebiedsanalyse (IGA) Cruijslandse kreken

 

Geacht College,

Hoewel het gebied van de IGA Cruijslandse kreken nagenoeg volledig buiten het gemeentelijk territoir van de gemeente Bergen op Zoom valt, neemt de BSD fractie de vrijheid te wijzen op één van de in deze IGA voorgestelde maatregelen, welke een aanzienlijk effect kan hebben op de natuurkwaliteiten van onze waterloop de Zoom.

De voorgestelde maatregel betreft het middels een regelkunstwerk in de droge maanden (mei tot en met november) afkoppelen van de Bleekloop van de Zoom en het aankoppelen van deze waterloop aan de Smalle Beek. Het effect zal zijn dat de watertoevoer naar de Zoom in het droge seizoen zal verminderen met alle gevolgen voor de natuur in de benedenloop van de Zoom.

De motivatie is gelegen in het feit dat het waterschap ‘de watervoerendheid van de Zoom minder belangrijk vindt dan die van de Smalle Beek vanwege de functie waternatuur die niet geldt voor watergebonden fauna.’.

Op deze wijze houden wij wel de lasten van de Bleekloop (watertoevoer als er teveel water zou zijn), maar niet de lusten van de Bleekloop (watertoevoer om droogvallen van de Zoom in de zomer te voorkomen c.q. uit te stellen). Het Nationaal Bestuursakkoord Water behelst niet afwentelen. Hier wordt feitelijk het droogvallen in het droge seizoen afgewenteld. Hieronder zal de natuurkwaliteit in Bergen op Zoom lijden.

De BSD fractie verzoekt Uw College in een vroegtijdig stadium bij het waterschap kenbaar te maken dat de gemeente Bergen op Zoom deze maatregel onwenselijk vindt.

Graag een schriftelijke reactie

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen