AANBESTEDINGEN – 0043

 


 

Bergen op Zoom, 10 november 2008

 

Aan de leden van het Algemeen Bestuur

van het Waterschap Brabantse Delta

Per e-mail

 

Geachte Collega’s,

Met enige verwondering heb ik de rapportage van Ernst &Young gelezen inzake het “Rechtmatigheidsonderzoek 2008” van aanbestedingsdossiers van 1 april tot 1 oktober 2008.

Het lijkt er op dat ons DB noch een aantal gunnende ambtenaren de lessen van het dossier 4e Bergboezem begrepen hebben of willen begrijpen.

Met het mandateren aan de sectorhoofden om tot een bedrag van € 150.000 afwijkende besluiten te nemen, legt het DB besluiten over afwijkende gunningen weer in handen van één persoon (het sectorhoofd). Dat is nu precies wat fout is gegaan in het verleden waar projectleiders veelvuldig gunningen uit de hand verrichtten (voor hun project) aan één enkele partij. Nu kan dat weer gebeuren met niet middels de dossiers controleerbare motieven, zoals als: ‘er is slechts één leverancier’. Waren er geen alternatieve producten, met meerdere leveranciers? Is de af te nemen dienst of product patentrechtelijk beschermd of door een vergunningverlenende instantie voorgeschreven?

In een ander geval claimt de betreffende projectleider dat de doorlooptijd ‘bij deze leverancier korter zou zijn dan bij andere leveranciers’. Was dat dan absoluut nodig? Is dat met offertes of mails onderbouwd? Was dat een selectievoorwaarde?

In weer een ander geval was er sprake van een motivatie gelegen in een tijdelijke overbrugging van een periode tot een Europese aanbesteding (geen autorisatie). Weer op informatie van de projectleider. Weer geen stukken die het onderbouwen.

Het lijkt er op dat, om het verhaal werkelijk tussen de oren te krijgen, er drastischer maatregelen nodig zijn, zoals het intrekken van een mandaat dat de kat op het spek bindt. Wanneer is dit mandaatbesluit genomen en wat waren de motieven van het DB in deze? Van wie is dit voorstel tot mandatering gekomen?

Feitelijk zijn dit soort afwijkingen alleen rechtmatig gemaakt door de mandatering. Het lijkt er op dat het DB of de ambtelijke leiding zich liever niet bemoeit met aanbestedings/gunningsbesluiten. Het wordt tijd dat dit veranderd. Mijn verzoek is het bovenstaande te betrekken in uw fractieberaden, zodat er eventueel een AB brede motie kan worden ingediend om dit mandaatbesluit in te trekken.

Met vriendelijke groet,

namens Ons Water

Louis van der Kallen

 


MOTIE AANBESTEDINGSBELEID – 0026

 


 

M O T I E

 

Het algemeen bestuur van het Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen op

5 oktober 2007

Overwegende dat:

– het vaststellen van het aanbestedingsbeleid een bevoegdheid is van het algemeen bestuur;

– bij de uitvoering van aanbestedingen door het dagelijks bestuur het dagelijks bestuur zich heeft te houden aan het door het algemeen bestuur vastgestelde aanbestedingsbeleid;

– bij de aanbesteding van het gewijzigde plan Vierde Bergboezem gebruik wordt gemaakt van een “Design and Construct contract”;

– deze aanbestedingsmethode voor relatief eenvoudige werken niet passend is in het door het algemeen bestuur vastgestelde aanbestedingsbeleid;

– in de algemene bestuursvergadering op 27 juni 2007 de dijkgraaf heeft gezegd dat van de “Design and Construct”-methode van aanbesteding in de toekomst meer gebruikt gemaakt zal gaan worden, omdat het dagelijks bestuur ontwerp- en bestekactiviteiten meer wenst uit te besteden;

– marktanalyses aangeven dat toepassing van de “Design and Construct”-methode leidt tot beperking van de concurrentie tussen aannemers, omdat dan alleen aannemers met een eigen ontwerp-/ingenieursafdeling voor deelname aan de aanbesteding in aanmerking komen;

– de praktijk aangeeft dat bij toepassing van de “Design and Construct”-methode overwegend, zo niet uitsluitend, de grotere landelijk opererende aannemers de werken toegewezen krijgen;

– het van belang is dat ook regionale aannemers, zowel uit oogpunt van concurrentie, maar ook uit oogpunt van regionale werkgelegenheid, alle kansen krijgen.

Constaterende dat:

– uitbreiding van het gebruik van de “Design and Construct”-methode naar de relatief eenvoudige werken, een fundamentele wijziging is van het tot op heden gevoerde beleid;

– het voorgaande strijdig is met het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid.

Spreekt als haar mening uit:

dat het dagelijks bestuur het klaarblijkelijk nieuwe aanbestedingsbeleid middels een nieuwe nota aanbestedingsbeleid dient voor te leggen ter vaststelling aan het algemeen bestuur,

en gaat over tot de orde van de dag.