OVER WATER – 116: HET ACHTSTE NATIONALE DELTACONGRES

 

| 04-11-2017 | 12.00 uur |


 

OVER WATER – 116


Soms kom ik iets tegen en dan denk ik: wat een goed idee! Dat is iets voor een bredere toepassing. Bijgaande foto maakte ik in Thorshavn op de Faroer eilanden. Het betreft een installatie die continue  een eventuele olievervuiling van het water in de haven aanpakt. Op de foto is goed te zien hoe het vliesdunne olielaagje en andere drijvende verontreinigingen wordt opgezogen. Voor meer informatie kijk eens op https://greeniq.eu/ of kijk eens naar dit you tube filmpje

30 oktober
In de middag bestuurlijk overleg met wethouder Kevin van Oort van de gemeente Geertruidenberg. Op de agenda stonden onder andere: het gebiedsproces, baggeren/maaien, de afvalwaterketen, de Veste, de vijver in de Scheefswerflaan en de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie.

31 oktober
DB vergadering met als agendapunten onder andere: de begroting 2018, de belastingverordeningen 2018, het investeringsplan 2018, diverse mandateringen, een nota over kwijtscheldingsbeleid, de renovatie RWZI Nieuw Vossemeer, de Roode vaart, de managementletter 2017-4 en een intentieverklaring inzake een Blue Deal.

In de middag PHO’s ter voorbereiding van bestuurlijke overleggen met de gemeenten Oosterhout en Loon op Zand.

In de avond de respondentenbijeenkomst inzake de evaluatie van het participatieproces Dijkverbetering Amertak/Geertruidenberg.

2 november
Het achtste Nationale Deltacongres in Leeuwarden. Het congres begon weer met een wetsovertreding. Het aftelgeluid oversteeg weer, net als voorgaande jaren, dik de normen. Er waren veel eerbiedwaardige sprekers. Jammer dat zij op één na (Hans Oosters, de voorzitter van de Unie van Waterschappen) woorden gebruiken als: we maken het klimaatbestendig, water robuust en plensbuibestendig, in plaats van maken het klimaatbestendiger en waterrobuuster. De Deltacommissaris stelde om straks “extremen aan te kunnen” en de burgemeester van Leeuwarden over de waterproblemen: “lossen we allemaal op”. Stuk voor stuk illusies. Voor een bui modelmatig van één keer in de 2000 á 5000 jaar, zoals een paar jaar geleden rond Spang-Capelle, hebben we ook in 2050 geen oplossing. Dus niks plensbuibestendig, hooguit bestendiger.

Een inspirerend spreker was Maarten Hajer. Hij hield een lezing over ‘landschapspijn’. De door hem geschetste route naar een aanpak: ga aan de slag met de invulling van de volgende stappen:

 • Het ontbrekende toekomstbeeld
 • De uitdaging
 • De macht van verbeelding
 • De odyssey

Hierbij  wees hij op een aantal principes:

 • Leiderschap
 • Acceptatie
 • Inclusie
 • Verantwoording

Alleen zijn advies als opvolger van het Ruimte voor de Rivier programma: “Ruimte voor het veen”, vond ik een rare. Het inklinken van het veen is een groot probleem voor een beperkt deel van het land (Holland en een stukje in Friesland en Groningen). Dat vergt zeker aanpak maar heeft niet een landelijke dekking als de voorganger Ruimte voor de Rivier.

De domper van het congres vond ik een wel heel politieke uitspraak van de deltacommissaris. Bij het in het zonnetje zetten van het mooie zoet water toevoerproject “de Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland (voorheen genaamd Kleinschalige Water Aanvoer) naar de Randstad om verzilting tegen te gaan, stelde hij dat deze aanpak “veel goedkoper was dan een sluis in de Nieuwe Waterweg”. Het echt stoppen van een verspilling van 800 kubieke meter zoet water per seconde heeft dus geen enkele prioriteit. Een miniproject, hoe mooi ook, is onvergelijkbaar qua aard, schaal en gevolg met het bouwen van een sluis in de Nieuwe Waterweg. Echt vooruitkijken is zelfs voor de Deltacommissaris een sluis te ver!   

3 november
PHO over de bestuurlijke overleggen met de gemeente Oosterhout. En een bestuurlijk overleg met wethouder Jan-Willem Stoop van de gemeente Drimmelen met als agendapunten onder andere: de samenwerking, de afvalwaterketen, de verbetering regionale keringen, waterveiligheid en overstromingsrisico Ameroever, klimaatadaptatie en omgevingswet.

Louis van der Kallen

 


BEGROTINGSVERGELIJKING 2006 – 0024

 


 

Bergen op Zoom, 20 maart 2007

 

Dagelijks Bestuur van het

Waterschap Brabantse Delta

per e-mail [email protected]

 

Geacht Bestuur,

Recent hebben de AB leden mogen ontvangen de samenvatting van het rapport begrotingsvergelijking 2006 ‘beleidsambities en lastendruk van waterschappen vergeleken’.

Op mijn verzoek heb ik het complete stuk mogen ontvangen.

Pagina 28

Uit tabel 14 blijkt dat ingelanden in ons waterschap worden betrokken bij de calamiteiten oefeningen.

VERZOEK

Vriendelijk verzoek aan te geven hoe en bij welke oefeningen dat in het verleden heeft plaatsgevonden.

Pagina 32

Uit tabel 15 blijkt dat de Brabantse Delta (BD) geen gegevens heeft verstrekt over het percentage regionale keringen dat in de legger is opgenomen. In de vergelijking over 2005 bleek dat het percentage regionale keringen, dat voldeed aan de met door de provincie vastgestelde veiligheidseisen, op 1 januari 2005 nul was.

Het nu niet verstrekken van gegevens lijkt op het verdoezelen van niet welgevallige cijfers.

VRAGEN

 1. Waarom zijn de huidige cijfers/gegevens niet verstrekt?
 2. Voldoen onze regionale keringen aan de vastgestelde veiligheidseisen?
 3. Zo nee, wanneer wel?.

Pagina 41

Net als vorig jaar heeft binnen ons werkgebied slechts zeer weinig gemeenten een stedelijk baggerplan. Met 19 % van de gemeenten met een stedelijk baggerplan, in het kader van het tienjarenscenario, scoren wij het laagst van alle waterschappen. De mediaan is 80 %. Een gemiste kans om uit die subsidiepot te eten en iets goeds te doen voor het milieu. Hier breekt onze lankmoedigheid richting gemeenten ons op.

VERZOEK

DB doe hier nu eindelijk iets aan!

Pagina 46

Uit tabel 20 blijkt dat wij slecht scoren op het beleidsaspect bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken.

VERZOEK

Graag een toelichting.

Pagina 60

Op het moment van datavergaring bleek er net als vorig jaar nog geen beleidsplan handhaving te zijn. Er blijkt alleen bij nieuw afgegeven vergunningen gecontroleerd te worden. Het is echt tijd voor een beleidsplan handhaving waarin ook aandacht komt voor controles van oudere vergunningen.

Pagina 64

Volgens tabel 24 heeft slechts 5 % van de gemeenten in ons werkgebied de basisinspanning

gerealiseerd. Daarmee is de BD de risee van alle waterschappen. De mediaan is 85 %. De slechtste andere collega haalt 50 %.

Ondergetekende roept reeds jaren: pak die gemeenten aan. Laat de zijden handschoenen eens thuis en neem handhavende maatregelen c.q. nagel de nalatige gemeenten nu eens aan de schandpaal c.q. roep de provincie op tot actie.

DIT IS EEN SCHANDE!!

Pagina 76

Uit tabel 30 blijkt dat onze klachtenafhandeling met 10 weken, samen met 2 andere waterschappen, de langste tijd vergt.

VERZOEK

Graag een toelichting en een plan van aanpak. Als het Friese waterschap het in 2 weken kan moeten wij het toch korter kunnen dan de huidige 10 weken.

Uw reacties tegemoet ziende,

met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen