HANS KOCX


Wie is: Hans Kocx

 

60 jaar geleden werd ik geboren in Breda. Na een aantal omzwervingen (maar wel binnen Breda) woon ik momenteel met mijn vrouw en onze zoon in de mooie wijk De Belcrum.

Na eerst 20 jaar in loondienst ervaring te hebben opgedaan in het bedrijfsleven (waaronder ruim 15 jaar bij de Primarkt Groep in Breda), ben ik nu alweer bijna 20 jaar zelfstandig ondernemer.

Ik draag dan ook het bedrijfsleven, en zeker de hardwerkende Mkb’er en ZZP’er, een warm hart toe.

Als eigenaar van een administratiekantoor ligt mijn focus als bestuurslid bij het waterschap uiteraard op de financiële kant van de zaak, maar zeker ook op innovatie, bedrijfsorganisatie, samenwerking (waar mogelijk bij voorkeur met het regionale bedrijfsleven), duurzaamheid en op betaalbaarheid (zo laag mogelijke belastingen).

Omdat de wetgever in al haar wijsheid heeft bepaald dat de zetels van de categorie bedrijven zijn opgeheven, en ik mijn kennis en 15-jarige ervaring in het waterschapsbestuur graag wil voortzetten en zeker niet verloren wil laten gaan, heb ik mij aangesloten bij Ons Water.

Een fractie, en zeker een lijsttrekker, die ik al jarenlang ken. En waarvan ik weet dat die dezelfde uitgangspunten hanteren als ik zelf. Maar die ook staan voor “eenheid in diversiteit”.

Waterschappen zijn niet alleen de oudste bestuurslaag van Nederland, maar zeker ook de bestuurslaag van de  toekomst. En die toekomst wil ik graag mede vorm geven.

De afgelopen 5 jaar hadden we 4 extreem droge zomers (zonder water, geen later !). En in 2021 nog een watersnood in Limburg. Er zijn vergaande zorgen over nieuwe en opkomende stoffen die onze waterkwaliteit bedreigen, alsmede medicijn- en drugsresten die ons water vervuilen. Er spelen momenteel vele vraagstukken waarbij water de hoofdrol speelt. In de eerste plaats uiteraard de klimaatverandering en alle problemen die dat veroorzaakt. Maar denk ook aan de landbouwtransitie, het stikstofprobleem, natuurherstel, klimaatadaptatie in het stedelijk gebied en niet te vergeten waar en hoe bouwen we die noodzakelijke 1 miljoen nieuwe woningen en waar faciliteren we onze bedrijven.

Water is bij dit alles de sleutel.

 

En als waterschap hebben we die sleutel in handen. Maar de vraag daarbij is wel, hoe zorgen we ervoor dat we die sleutelrol goed kunnen spelen, en we dit alles ook betaalbaar houden !

Naast 15 jaar bestuurlijke waterschap ervaring namens de fractie Bedrijven, heb ik in het verleden een ruime bestuurlijke ervaring opgedaan, onder andere als:

 • Lid van het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel West-Brabant
 • Lid van het dagelijks bestuur van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland
 • Lid van de ontslagadviescommissie van het UWV
 • Lid van de Raad van Commissarissen van BrIM NV te Breda en de Indumij NV te Bergen op Zoom

 

Naast mijn huidige werk als eigenaar van een administratiekantoor, alsmede mijn huidige lidmaatschap van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta (en sinds 2015 als fractievoorzitter van de fractie bedrijven) , ben ik momenteel ook:

 • Voorzitter van 2 Verenigingen van Eigenaren te Breda
 • Bestuurslid van de Stichting Innovatiehuis West-Brabant

 

En last but not least;

 • Penningmeester van de Stichting Belcrum Beach te Breda (een stichting die ieder jaar, van april t/m oktober het enige echte stadsstrand van Breda mogelijk maakt).

 

Mijn 10 speerpunten de komende periode zijn:

 • Veiligheid – Onze dijken en andere waterkeringen zijn altijd prioriteit nummer één. Hier mag nooit een risico mee genomen worden, koste wat het kost. Op een robuuste en weloverwogen manier met aandacht voor toekomstige (langjarige) ontwikkelingen.
 • Waterbeschikbaarheid – Zorg voor voldoende water, niet te veel maar zeker in droge tijden ook niet te weinig. Houdt water zo lang mogelijk vast (waterbekkens) en voer (waar mogelijk) water aan. Laat water niet verloren gaan (hergebruik van bijv. gezuiverd water).
 • Waterkwaliteit – Zorg voor veilig, schoon en helder water. De flora en fauna in het water dienen gezond te zijn en moeten zich voldoende kunnen ontwikkelen. Verbeter de waterzuivering door medicijn- en drugsresten zo goed als mogelijk te filteren.
 • Innovatie – Kijk voor het oplossen van hedendaagse en toekomstige problemen naar nieuwe en innovatieve oplossingen. Denk daarbij ook “out-of-the box”. Werk hierbij samen en kijk naar best-practices zodat niet iedere keer het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
 • Betaalbaarheid – Bij alle werkzaamheden en in de gehele organisatie moet efficiëntie en daardoor de betaalbaarheid voorop staan. Waardoor de kosten (belastingen) voor de burgers en bedrijven beperkt kunnen worden. Maximaal nut met minimale kosten !
 • Klimaatadaptatie en klimaatmitigatie – Heb een open oog voor de huidige (en toekomstige) klimaatveranderingen. Zorg voor maatregelen om de negatieve gevolgen daarvan te beperken (adaptatie) dan wel om de klimaatveranderingen te verminderen (mitigatie)
 • Samenwerking – Meer intensiever en innovatiever samenwerken met Gemeenten en het bedrijfsleven om zo efficiënter (en sneller) te werken en om de kosten van goed waterbeheer zo laag mogelijk te houden.
 • Verantwoordelijkheid – Kijk naar oplossingen voor het heden maar zonder toekomstige generaties te belasten met kosten en lasten. Zoals een verslechterend milieu of torenhoge schulden. En wees duidelijk: Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
 • Waterbewustzijn – Zorg voor meer waterbewustzijn bij burgers en bedrijven. Wees helder in de communicatie. Betrek zoveel mogelijk burgers, bedrijven maar ook scholen en kennisinstellingen bij het waterschap werk. Vertel wat we doen en waarom we het doen.
 • Continuïteit – Zorg ervoor dat het waterschap dé zelfstandige waterautoriteit blijft. Koester de kennis en kunde binnen de waterschappen en morrel niet aan hun organisatie en/of zelfstandigheid. Verdere schaalvergroting is niet wenselijk, samenwerking wel.

 

 

Daarom is mijn motto:

Zorg voor later, stem Ons Water !

En dan uiteraard bij voorkeur op mij, de nummer 5 van lijst 2.

Zodat mijn deskundigheid, jarenlange ervaring en no-nonsens beleid voortgezet kunnen worden.

Mag ik 15 maart aanstaande op uw stem rekenen ?


 

HANS VAN BRENKELEN

 


Naam

Hans van Brenkelen

Woonplaats

Zevenbergschen Hoek

Geboorte datum

10 december 1952

Geboorte plaats

Rotterdam

Burgerlijke staat

Gehuwd, vanaf 1977 met Cisca van Tetering. Wij hebben 2 zoons (Jildit en Gerwin).

Beroep

Gepensioneerd vanaf december 2018.

Mijn laatste werkgever was de gemeente Rotterdam in de functie van (financieel) beleidsmedewerker. (1981-2018)

Politieke functies

Raadslid gemeente Moerdijk en voorheen gemeente Zevenbergen (1990-heden). Waarvan van 2002 tot 2006 wethouder in de gemeente Moerdijk.

Bestuurlijke functies

Voorzitter Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek

(2e ) Voorzitter/secretaris postduivenorganisatie Brabant2000; RCC-West; PV Ons Genoegen.

Motivatie

Gezond water is van levensbelang als bron van leven voor mens en natuur. Mensen gebruiken het als drinkwater, voor recreatie, scheepvaart, landbouw en proceswater voor de industrie. Voor planten en dieren die in het water leven, is het de natuurlijke omgeving.

Onze totale waterhuishouding komt steeds dichter bij ons via allerlei media kanalen gezien de klimaatveranderingen. Ook op lokaal niveau worden wij er bij betrokken. Dit gegeven heeft mijn persoonlijke belangstelling gewekt. Ik wil mij persoonlijk inzetten om de totale waterhuishouding voor mens en natuur in onze regio in goede banen te leiden. Vandaar mijn aansluiting bij OnsWater en mij verkiesbaar te stellen voor de Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

 


THEO DE JONG, BERGEN OP ZOOM


Even voorstellen.

Ik ben Theo de Jong en ik ben 60 jaar oud. Naast mijn werkzaamheden, als SP-raadslid in de gemeente Bergen op Zoom, heb ik grote affectie met de natuur en cultuurlandschap op de Brabantse Wal. Terugkijkend zie je hoe het landschap en ook de natuur is veranderd als gevolg van de economische vooruitgang. Hiermee moeten we zorgvuldig omgaan en goed waterbeheer is daarom ook een prioriteit.

 

Waarom het Waterschap?

Water is een eerste levensbehoefte voor mens, dier en natuur.

Het vinden van een goede balans tussen watergebruik, grondwaterspiegel, afwateren of vasthouden vind ik uitermate belangrijk.

We merken duidelijk dat het klimaat veranderd en dat de schaal steeds vaker uitslaat van het ene uiterste naar het andere. Hittestress en verdroging moet teruggedrongen worden en daar tegenover staat mogelijk extreem veel wateroverlast.

Het is en blijft een lastige opgave. We hebben de kennis in huis om ons waterbeheer goed in te richten. Het is dus belangrijk door samenwerking een goede balans te bereiken.

Goed beheer zal uiteindelijk ook bijdragen aan een goed klimaat in de toekomst.

Het is in het belang van ons allemaal en de generaties na ons.

Daarom; Stem ‘ONS WATER’!

Theo de Jong.


 

ELLY VAN DE RIET – BARTELS


Ik ben Elly van de Riet.

Ik ben woonachtig in Bergen op Zoom.

Ik ben moeder van 2 kinderen.

Samen met mijn man hebben wij camping de Dassenplas te Bergen op Zoom.

Van april tot oktober ben ik altijd druk met mensen.

Ik ben tevens ook een paarden coach. Met onze shetlander help ik mensen van jong tot oud. Dat doen we buiten in de natuur. Of met de deelnemers lopen we een stuk over het natte laarzen pad of langs de Dassenplas. In de rust, wat heel bijzonder is om te wandelen met weinig geluid.

Behalve dat van de vogels.

Ik sta op plek 19 van lijst 2 Ons Water.


 

HANNEKE WILLEMSTEIN


Hanneke Willemstein
Hanneke (1976) is sinds 2014 actief als gemeenteraadslid voor lokale partij GBSV in Alphen-Chaam de laatste jaren ook fractievoorzitter. Ze werkt als zelfstandig journalist en redacteur voor diverse opdrachtgevers. Hanneke heeft oog voor de mens achter het verhaal. Ook heeft ze warme belangstelling voor alles wat met kunst en cultuur te maken heeft en was ze onbezoldigd actief voor verschillende organisaties op dat gebied. Haar politieke motivatie is het (mee)bouwen aan een zelfbewuste samenleving.

Hanneke woont met haar man en vier kinderen in Chaam.

„Ik stel me verkiesbaar voor het waterschap omdat ik het belangrijk vind om beter voor onze kwetsbare omgeving te zorgen. Het waterschap klinkt vaak als een ver-van-mijn-bed-instantie, maar is voor onze huidige én toekomstige generaties ontzettend relevant. Het waterschap heeft o.a. als taken te zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water. Daarnaast is natuurbeheer een belangrijk speerpunt. ‘Ons Water’ is niet gebonden aan een landelijke politieke partij of enig andere ideologische beweging. Transparantie en integriteit zijn voor ons de uitgangspunten van ons handelen. Wij willen er zijn voor burgers en bedrijven. Om onze doelen te bereiken is, naast intensievere samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, voor mij participatie erg belangrijk.

Met een van huis uit maatschappelijke betrokkenheid vind ik dat we samen verantwoordelijk zijn voor de wereld waarin we leven. Alleen commentaar leveren vanaf de zijlijn is dus te makkelijk; dan moet je er zelf ook iets aan doen. Mede hierdoor kwam ik in 2014 in de gemeenteraad van Alphen-Chaam voor de lokale partij GBSV Chaam. Raadslid ben ik nog steeds met veel energie en plezier. Vorig jaar ben ik benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Een hele interessante taak die ik enthousiast ben aangegaan. Wat ik belangrijk vind, is dat er vertrouwen is in de politiek, of beter gezegd: dat dit vertrouwen weer terug kan komen. Democratie werkt naar mijn idee het beste als volksvertegenwoordigers elkaar aanvullen. Ik wil binnen het waterschap op het gebied van burgerbetrokkenheid en -participatie graag meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid voor inwoners bij het omgaan met hun leefomgeving. Daarnaast zet ik me graag in voor een duurzame balans tussen mens en wereld, voor onze generatie én de generaties na ons.

Kortom, ga stemmen op 15 maart 2023, kies ‘Ons Water’ lijst 2 nummer 6: Hanneke Willemstein


Meer over mij weten?

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/hanneke-willemstein-497a1912/

Facebook:
https://www.facebook.com/hanneke.willemstein/


KANDIDATEN 2023


kallen van der louis01. LOUIS VAN DER KALLEN, BERGEN OP ZOOM


02. JAN SLENDERS, RAAMSDONK


03. JOHN VRINDS, ROOSENDAAL


04. MR. BETTY GOOS, BREDA 

 

 


05. HANS KOCX, BREDA


06. HANNEKE WILLEMSTEIN, CHAAM


07. LINDA JORISSEN-OOMEN, WERNHOUT 


8. PETER VERSCHUREN, RAAMSDONK


9. HANS VAN BRENKELEN, ZEVENBERGSCHEN HOEK


ooms chris10. CHRIS OOMS, LEPELSTRAAT

 


11. JAN VAN GROOS, WAALWIJK


12. CORNE WELTEN, LAGE ZWALUWE


RAADSLEDEN 2014_201813. HENK VAN KOMEN, KAATSHEUVEL 


hermus piet14. PIET HERMUS, ZEVENBERGSCHEN HOEK 


15. SELIN KARAR, BERGEN OP ZOOM


16 PETRA GROENEWEGEN-DE MÖNNINK, ETTEN-LEUR


17. ADRIENNE VAN GORP-ADAM, RIEL


18. DOMIEN VAN DEN BERG, MADE


19. ELLY VAN DE RIET – BARTELS, BERGEN OP ZOOM


borm wil20. WIL BORM, ETTEN-LEUR


IMG_711821. MARC AUGUSTIJN, HOOGERHEIDE


22. JOHN MATHIJSSEN, OSSENDRECHT


23. MONIQUE VAN OORSCHOT- GOOSSENS, BERGEN OP ZOOM


24. CEES VAN GILS, ETTEN-LEUR


25. JOHN VAN GORP, RIEL


26. ERIK VAN WERKHOVEN, HALSTEREN


juten piet27. PIET JUTEN, BERGEN OP ZOOM 

 


28. FARID EL-KHASSIM, BERGEN OP ZOOM


29. THEO DE JONG, BERGEN OP ZOOM


PETRA GROENEWEGEN-DE MÖNNINK


Petra Groenewegen-de Mönnink (07-11-1949),
Grauwe Polder 58,
4876NB Etten-Leur.


Opleiding:
commerciële economie (niet afgemaakt),
diverse managementtrainingen en leergangen voor bedrijf en politiek.


Werkervaring:
DGA Inter Baarslag Hardenberg BV,
Inter Baarslag Hardenberg BV.

Aard van het bedrijf:
internationaal en nationaal transport, op- en overslag.

Bedrijfsactiviteiten:
transport binnen Europa,
daarnaast op- en overslag van goederen.

Specialisme:
volumetransporten,
tevens adviesbureau voor transport en logistieke zaken.

Functies binnen het bedrijf:
financieel directeur (DGA) Inter Baarslag Hardenberg BV,
Directeur Inter Baarslag advies.

Duur 45 jaar:
1975 – heden,
locatie Hardenberg, Overijssel, Nederland,
transport en overslag en beheer onroerend goed.


Nevenfuncties:
Lokaal Brabant,
bestuurslid van 2020 tot heden.

Seniorenraad Etten-Leur,
lid van 2022 tot heden.

CCR Surplus,
voorzitter vanaf april 2022 tot heden.

Lid dagelijksbestuur:
oudheidkundekring JanutenHoute,
voorzitter commissie PR en Communicatie,
maart 2017 – dec 2019 (1 jaar en 9 maanden).

Raadslid VVD:
VVD Hardenberg,
2016 – 2018 (2 jaar),
locatie Hardenberg, Overijssel, Nederland.

Bestuurslid:
World Trade Center ( WTC ) Hengelo,
2009 – 2017 (8 jaar).

Bestuurslid algemeen adjunct:
Hospice Havezathe Hardenberg/Dalfsen,
2009 – 2016 (7 jaar).

Werd lid van de VVD fractie in 2006,
fractievoorzitter Liberaal Hardenberg:
Gemeente Hardenberg,
2007 – 2016 (9 jaar).

Als raadslid in de gemeente Hardenberg zet ik mij in voor meer transparantie voor burgers. Het moet duidelijk zijn wat wij als gemeente doen en waarom wij bepaalde keuzes maken. Ik ben er voor de burgers en via de website www.liberaalhardenberg.nl kunt u op de voet volgen waar wij mee bezig zijn en zelf onderwerpen aandragen.

Lid Raad van Toezicht:
Alfa-college,
2003 – 2012 (9 jaar).

Lid van de Raad van Toezicht. Koersbepalen, onderwijs op MBO niveau op kwaliteit toetsen en de aansluiting van de opleiding op de praktijk te verbeteren.

 

Talkshowhost:
RTV Hardenberg,
2005 – 2012 (7 jaar).

Programmamaker, samensteller, interviewer. 
Mijn doel bij het interviewen is om net dát stukje extra te laten zien van iemand. Wat beweegt iemand, wat schuilt er achter de keuzes in iemands leven en welke dromen zijn er?

Lid van raad van Toezicht:
SUTC – Stichting Uniforme Transport Code,
2003 – 2012 (9 jaar).

 

Voorzitter:
Overijssels Platform Verkeer en Vervoer,
1997 – 2011 (14 jaar).

Het OPVV behartigt de belangen van werkgeversorganisaties op het gebied van infrastructuur in Overijssel. Dit in samenwerking met de provinciale en gemeentelijke overheden.

Bestuurslid:
SOOB,
2000 – 2011 (11 jaar).

Stichting Opleiding en Ontwikkeling Beroepsgoederenvervoer zet zich in voor gedegen opleidingen en houdt zich bezig met relevante ontwikkelingen in de transportsector.

Lid van raad van bestuur:
sVa / Stichting Vervoeradres,
2003 – 2011 (8 jaar).

Namens TLN lid van de raad van Commissarissen:
BVA Beurtvaartadres,
2003 – 2011 (8 jaar).

 

AB en DB lid:
Transport en Logistiek Nederland,
1996 –  2007 (11 jaar).

Als transportondernemer DE plek om mee te denken over de koers van de organisatie en het transportbeleid (nationaal en internationaal) mede te bepalen.
Zowel als Algemeen Bestuurslid als Dagelijks Bestuurslid heb ik met veel plezier de belangen behartigd van de sector.

Vicevoorzitter:
Kamer van Koophandel Zwolle,
1999 – 2006 (7 jaar),
locatie Zwolle, Overijssel, Nederland.

Vicevoorzitter:
ETT,
2000 – 2005 (5 jaar),
locatie Enschede, Overijssel, Nederland.

Vicevoorzitter en voorzitter:
IKH Industriële Kring Hardenberg,
2000 – 2004 (4 jaar).

AB lid:
VNO-NCW,
1995 – 2000 (5 jaar).

Als voorzitter van de Unie voor Vrouwelijke Ondernemers maakte ik deel uit van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW.
Een hele interessante periode waarbij ik veel ervaring heb opgedaan met de vele onderwerpen die op ondernemersgebied spelen. Daarnaast leverde het een groot, divers netwerk op.

 


Eigenaar:
Inter Baarslag PR en Communicatie,
mei 2003 – mei 2012 (9 jaar).


Bestuursfuncties in Periode 1990 tot 2000:

NCOV Algemeen bestuur,
algemeen bestuurslid.

UVON Unie voor vrouwelijke ondernemers Nederland,
voorzitter.

FCEM Wereld Organisatie voor Vrouwelijke Ondernemers,
algemeen bestuurslid.     

Vechtdal College (brede middelbare scholengemeenschap),
algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Arachne (Vrouwenadviesbureau overheid),
algemeen bestuurslid.

WVM (VNO-NCW Overijssel),
algemeen bestuurslid.

IWA (Instituut werkeloosheids- en achterstandsvraagstuk),
algemeen bestuurslid.

SER Euregio,
algemeen bestuurslid.

VVD Kamercentrale Overijssel,
dagelijks bestuurslid  (vorming en scholing).

TLN Regio Midden,
algemeen bestuurslid.


 

PETER VERSCHUREN

 


Als broccoliteler en aspergeteler zie ik dat water een steeds belangrijker issue aan het worden is. Jaarlijks hebben we in de bedrijfsvoering te maken met schade door extreme wateroverlast en/of droogte. Deze problematiek vraagt om een hernieuwde visie op de inrichting van het watersysteem.

Sinds de verkiezingen in 2022 ben ik gemeenteraadslid voor de progressieve partij Morgen! in de gemeente Geertruidenberg. Water staat daar in toenemende mate hoger op de agenda omwille van klimaatadaptatie. Wat mij betreft nog niet hoog genoeg. Ik zie veel overlap en synergievoordelen met het waterschap vanuit beide posities.

Bij het waterschap Brabantse Delta wil ik mij naast de bovengenoemde waterkwantiteit en veiligheid problematiek specifiek inzetten voor het aanpakken van medicijn residu in oppervlaktewater, het aanpakken van blauwalg en de waterkwaliteit in het algemeen. Voor het op peil houden van de biodiversiteit is water van levensbelang. Dit geldt evenzeer voor ons als mens.

Karakterisering:

Ik ben sinds 1995 gildebroeder bij het schuttersgilde Sint Bavo in Raamsdonk. Ik heb daar 17 jaar in diverse functies in de Overheid (bestuur) gezeten. Als deken, deken-schrijver, deken rentmeester en hoofdman. Momenteel ben ik nog penningmeester in het kringbestuur van de overkoepelende kring Baronie en Markiezaat. Sinds 2013 ben ik lid van Rotaryclub Geertruidenberg waar ik ook verschillende bestuursfuncties heb bekleed waaronder secretaris, voorzitter en penningmeester. Voor beide verenigingen gelden de kernbegrippen broederschap en dienstbaarheid (bij Rotary fellowship en service genaamd). Het is vanuit die dienstbaarheid gedachte dat ik mij wil inzetten voor de maatschappij. Dit heb ik in de praktijk gebracht door een veelheid aan bestuursfuncties en vrijwilligerswerk voor onder andere KPJ, BAJK, ZLTO, Toeristisch platform en comité dodenherdenking. Ik zoek altijd naar verbinding want we moeten het toch samen doen.


 

ER IS GENOEG ZOET WATER VOOR ZEELAND


| 05-09-2022 |

 

Het meeste zoete water passeert Nederland immers nog ongebruikt.

Zeeland snakt naar zoet water. Wat is er fout gegaan? Het oorspronkelijke Deltaplan voorzag de gevolgen van verzilting en zeespiegelstijging waar we nu tegen aan lopen.

Een zoet Zeeuws Meer werd ontworpen en zou bestaan uit de Grevelingen en de Oosterschelde. Het is helaas niet uitgevoerd, omdat de Haagse politiek zwichtte voor het maatschappelijk verzet en daarbij het doel zoetwatervoorziening grotendeels los liet.

Zo maakte de angst voor verandering alles zout. Zeeland is zouter dan ooit en de verzilting van het grondwater heeft het kritieke punt bereikt. Deze provincie wordt het zwaarst getroffen bij droogte.

Door klimaatverandering en zeespiegelstijging zal de verzilting versneld toenemen.

Als Zeeland nu niets doet, nemen waterveiligheid en leefbaarheid schrikbarend af.

De alarmbellen rinkelen en iedereen voelt de noodzaak tot handelen. Wordt het niet de hoogste tijd om de indertijd terzijde geschoven plannen opnieuw te overwegen?

De protesten van de opkomende milieubeweging die streefde naar behoud en van de vissers en schelpdierkwekers die vreesden voor hun boterham, maakten zo’n indruk dat tegen de wens van Rijkswaterstaat Den Haag indertijd overstag ging. Met de beste bedoelingen werd gekozen voor zout, maar met de kennis van nu zou men dit nooit besluiten.

Realiseren we wel dat het meeste zoete water ongebruikt via een open Nieuwe Waterweg in zee wordt geloosd? Bij hoge afvoeren spuien de Haringvlietsluizen de overvloed in zee. Wanneer we een deel van dat spuiwater gebruiken kunnen de Zeeuwse wateren verzoeten.

De waterschappen verkondigen al jaren dat we af moeten van een systeem dat alleen water afvoert en dat we dienen te kiezen voor een systeem dat ook water vasthoudt. Afname van zowel de natuurwaarden van de Zeeuwse zoute wateren als van de leefbaarheid van Zeeland maken duidelijk dat indertijd de keuze voor zout misschien niet zo verstandig was. Door dit beleid wordt de zoetwatervoorziening van Zeeland steeds problematischer, vooral voor natuur en landbouw. Warme en droge zomers zijn eerder regel dan uitzondering. Ingrijpende en betaalbare maatregelen zijn nodig voor een klimaatbestendig Zeeland.

Voor de provincie Zeeland, die ernaar streeft de eerste klimaatbestendige regio te worden, is het belangrijk het op zout gerichte waterbeleid aan een heroverweging te onderwerpen. De maatregelen die het Zeeuws Deltaplan Zoet Water voorstelt zijn van een te lokale aard en vragen hoge investeringen. Het zou goed zijn de uitgangspunten en effectiviteit van de voorgestelde maatregelen nog eens tegen het licht te houden.

In de zeventiger jaren werd bij de Deltadienst de verzoeting van zowel de Grevelingen als de Oosterschelde volledig voorbereid. De zoute wateren kunnen in enkele maanden worden verzoet (zie illustratie). De zwaardere zoute onderlaag wordt eenvoudig bij eb naar zee geheveld in perioden dat er voldoende rivierwater beschikbaar is. Zo verdringt het zoete water het zout zonder dat er sprake is van menging.

Er is door het jaar heen meer dan voldoende zoet water beschikbaar om de Zeeuwse wateren te verzoeten. Andersom, in droge tijden met weinig rivieraanvoer, is de zoetwatervoorraad te liften door tijdelijk zout water aan de bodem binnen te laten.

Zo krijgen we een ruime zuidwestelijke zoetwatervoorraad die we op een flexibele wijze het hele jaar door op peil kunnen houden. Voor mens en natuur is het de meest vriendelijke methode met zeer veel voordelen. Bovendien is deze methode geheel CO2-neutraal.

Ze behoeft geen extra energie, omdat ze werkt met het getij. Een voorbeeld van samenwerken met de natuur. Voor de toekomstige waterveiligheid is het van belang dat ‘het zoete Zeeuwse Meer’ als noodberging voor hoge rivierafvoeren kan fungeren.

Meer over dit alles is te vinden in de artikelen, rapporten en berekeningen op de website www.adviesgroepbormenhuijgens.nl onder de rubriek Zuidwestelijke Delta.

Al beschouwen veel Zeeuwen de aanwezigheid van zoute wateren als een voldongen feit, als de wateren niet zoet worden, wordt Zeeland onleefbaar. Verzoeting geeft waterkwaliteitsverbetering en meer biodiversiteit. Het geeft een antwoord op langere perioden van droogte die we kunnen verwachten. Een robuuste oplossing, natuurvriendelijk, relatief goedkoop en klimaatbestendig.

We gaan in Nederland gezamenlijk de transitie aan naar een klimaatbestendige en circulaire economie. De overheid moet daaraan sturing geven en tevens het algemene belang beschermen. Geen bestuurlijk onvermogen, maar durf, visie en initiatief. Alle sectoren waaronder  landbouw, natuur, recreatie, visserij, logistiek, wonen en industrie zullen moeten inspelen op de veranderingen die komen. Zo kunnen visserij en schelpdierkweek hun werkwijze aanpassen of hun bakens zeewaarts verzetten.

We benadrukken dan ook met klem om de verzoeting van het Grevelingenmeer zo spoedig mogelijk ter hand te nemen. We staan wat betreft Zeeland immers met de rug tegen de muur. Er is genoeg zoet water voor Zeeland. Gebruik het! Sluit de kust en verzoet!

Wil Borm

 

Adviesgroep Borm & Huijgens – integraal waterbeheer


DE HEMELWATERVERORDENING


| 30-08-2022 |

 

De hemelwaterverordening is bij gemeenten in opmars.  De openbare ruimte regen- en klimaatbestendiger te maken is een stap in de goede richting, maar er is meer nodig omdat een groot deel van de bebouwde omgeving privaat terrein is en veel burgers er (nog) niet aan toe komen hun eigendommen aan te passen. Steeds meer gemeenten slaan dan ook de weg in naar regelgeving.

Ik schreef in 2017 al eens over “Tegeltax”.  Een andere weg is met een hemelwaterverordening de grond/pandeigenaren dwingen bij nieuwbouw of een ingrijpende verbouwing een regenwateropvang, op eigen terrein, te realiseren. Veelal 60 liter per vierkante meter bebouwd/bestraat oppervlak. Een andere route kan het bestemmingsplan zijn om daaromtrent regels op te nemen.

Den Bosch is een voorloper als het gaat om regelgeving in relatie het klimaatbestendiger maken van de bebouwde omgeving. De hemelwaterverordening is er sinds 2017 en is recent uitgebreid met een groennorm in de verordening Bomen, Water en Groen. Alleen stimuleren leidde niet tot het gewenste resultaat.

Tot nu toe is de praktijk vooral praten met woningcorporaties, projectontwikkelaars en architecten. Het gaat om bewustwording. Dwang en handhaving kunnen in een latere fase aanbod komen. Als burgers na het betrekken van hun nieuwbouwwoning alsnog bijvoorbeeld hun tuin dicht tegelen.  

De gemeentelijke zorgplicht is in 2008 in de wet opgenomen. Ook de eigen verantwoordelijkheid van de burger is in de Waterwet vastgelegd. Nu is het zaak de volgende stappen te nemen. Technisch is het goed mogelijk de regenwateropslag te voorzien van warmtewisselaars zodat die voorziening ook een rol kan gaan spelen in de komende energietransitie!