OVER WATER – 33: WATERSCHAPSBELASTINGEN

 

| 19-03-2016 | 09.30 uur |


 


OVER WATER – 33

 

De afgelopen maand is het Unie boekje “waterschapsbelastingen 2016” uitgekomen. Voor een waterschapsbestuurder is dat een interessante rapportage die enig inzicht geeft in het functioneren van de eigen waterschap. Natuurlijk is het een stukje appels met peren vergelijken, omdat waterschappen onderling verschillen. Zo kunnen hoog gelegen waterschappen op onderdelen goedkoper zijn,omdat ze geen of weinig dijken hebben. Zo kan het percentage WOZ waarde voor ‘gebouwd’ voor waterschappen met gemiddeld welvarender bewoners, die duurdere huizen bezitten, lager zijn. Ook kan de zuiverings-verontreinigingsheffing voor waterschappen met veel mensen per vierkante kilometer ook wat lager zijn per inwoner.

Toch heb ik met enig genoegen ons waterschap (Brabantse Delta) vergeleken met de 21 andere waterschappen. Qua opbouw van ons gebied worden we wel eens Nederland in het klein genoemd, omdat lage en hoge gebieden ongeveer gelijk zijn qua oppervlakte en we zowel primaire dijken langs de grote rivieren kennen als vele kilometers dijken langs regionale wateren zoals langs de Mark, Dintel en Vliet. De tarieven van de Brabantse Delta liggen gemiddeld circa 19 % beneden de landelijke gemiddelden. Voor ongebouwd op 72,9 % van het landelijk gemiddelde. Voor gebouwd op 87,4 % van het landelijk gemiddelde. De ingezetene heffing op 71,5 % van het landelijk gemiddelde en de zuiverings-verontreinigingsheffing op 93,4 % van het landelijk gemiddelde. Natuurlijk moet je tarieven bezien in relatie met de kwaliteit van de geleverde diensten. In grote lijnen voldoet het waterschap aan de landelijke c.q. provinciale normen. Het is goed te realiseren dat ten aan zien van de Kader Richtlijn Water we voor 2027 nog heel wat te doen hebben.

Ons water zal haar best doen de stijging van de tarieven te beperken en toch de alsmaar zwaardere normen ten aanzien van de veiligheid en waterkwaliteit tijdig te halen. 

15 maart
Dagelijks Bestuursvergadering met als agenda punten onder andere: de voortgang van de kadernota, de heroriëntatie van Aquon en de aanpak KRW-watersysteemanalyses.

16 maart
Een gesprek met twee ambtenaren van Bergen op Zoom over de mogelijke aanpak van de klimaatadaptatie in Bergen op Zoom.

17 maart
Bestuurlijk Overleg met wethouder Mario Jacobs van de gemeente Tilburg. De onderwerpen die onder andere passeerden waren het project ‘sloten, oevers en dijken op orde’, de ontwikkeling van de EVZ’s rond Tilburg, klimaatadaptatie en de afvalwaterketen.

18 maart
Vandaag geweest naar de PAL lezing in het provinciehuis van Zuid-Holland. De lezing ging over de toekomst van het EU-landbouwbeleid. Krijn Poppe en Nils den Besten hielden onderhoudende verhalen. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU kan na 2020 er wat betreft de basispremie voor de landbouwers per hectare wel eens anders ingevuld gaan worden, is hun verwachting. Zo is het streven van een aantal landen om te komen tot één bedrag per hectare voor de gehele EU. Dat zou voor de Nederlandse boeren een forse verslechtering zijn. Wat zou dat kunnen gaan betekenen voor de grondprijs?
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat het bedrag ingezet zou kunnen gaan worden als financiering voor regionale duurzaamheidsprogramma’s. Ook dat is een forse wijziging, maar kan ook een stimulans zijn om op regionaal niveau de duurzaamheidsdoelen te gaan realiseren. Kortom: mogelijke wijzigingsalternatieven genoeg. Wat mij in het verhaal verder opviel was de geschiedenis van het GLB. Eén van de argumenten was in 1955 dat de armste gebieden in de EEG de zandgronden waren en die moesten ondersteund/ontwikkeld worden. Nu zijn dat veel wijken in de grote steden en behoren de zandgrondgebieden tot de welvarende delen van ons land.    

Louis van der Kallen     

 


OVER WATER – 24: NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE CVK 2016

 

| 08-01-2016 | 22:00 uur |


 

4 januari
Om 9.00 uur de nieuwjaarstoespraak van de secretaris/directeur aangevuld met bijdragen van drie medewerkers die iets vertelden over hun werk en de plannen voor 2016.

5 januari
In de morgen de DB vergadering voorafgegaan door een themabijeenkomst over de samenwerking in de afvalwaterketen. De projecten en ambities voor de jaren tot 2020 werden toegelicht en er werd gekeken naar de afgelopen jaren en de behaalde resultaten. Ik mag met een zekere trots terugkijken op mijn eigen prestaties en die van Jan Slenders die het 15 maanden van mij had overgenomen. Ondanks dat de besparingsambitie in mijn gebied Hart van Brabant ( Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Tilburg, Gilze en Rijen, Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek) met dik 10 miljoen euro ruim twee keer zo hoog ligt als in de waterkringen van de collega’s (West en de Baronie) is er al bijna de helft van gerealiseerd. Terwijl de realisatie in die waterkringen slechts ongeveer 25 % is. In mijn ander waterkring Werkeenheid 4 (Woudrichem, Werkendam, Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout is reeds 75 % van de te realiseren besparing (van ruim 4 miljoen) binnen geharkt. Nu is het zaak om te kijken of met de kennis van nu de ambities verder opgevoerd kunnen worden en vol in te zetten op, met behoud van de kwaliteit van het afvalwaterbeheer, de reeds gestelde doelen zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 2020, te realiseren. Ik dank de betrokken waterschapsambtenaren en de gemeenten voor hun inzet.

7 januari
liempdeEen bestuurlijk overleg met wethouder Marian Janse-Witte van de gemeente Oosterhout over het waterschapsproject ‘inhaalslag Keur en oneigenlijk grondgebruik’.
Op het eind van de middag de traditionele nieuwjaarsontmoeting in het Huis van de Provincie met de altijd inspirerende toespraak van de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk.

Ik kom al vanaf 1991 met regelmaat in wat toen nog gewoon heette het provinciehuis. Ik genoot altijd van de uitstraling van het gebouw en het voorliggende imposante plein. Voor mij een architectonisch hoogstandje van architect Maaskant. Maar zoals zo vaak moest er weer zonodig verbouwd worden. Ook in mijn Statentijd (1991-2003) gebeurde dat een keer. Het gebouw moest meer uitnodigend worden voor de bezoeker en het plein autovrij. Dat waren de belangrijke doelstellingen. Als het gaat over de centralehal moet ik zeggen dat dit geslaagd is. Maar over wat er buiten is gebeurd ben ik een stuk minder onder de indruk. De trap waarlangs je vanuit de verdiepte gelegen parkeerkuil de hoofdingang kon bereiken is verdwenen. Resultaat is dat je, als het regent, niet droog de hoofdingang kunt bereiken. Ik vind dat niet meer echt uitnodigend. Maar we zijn niet van suiker en als jongens van stavast moet ik niet zeuren. Maar wat er met het plein was gebeurd vind ik niet kunnen en een forse inbreuk op het ontwerp van Maaskant. Ik kwam voor een andere bijeenkomst wat eerder op de dag aan en kon dus bij daglicht ‘genieten’ van een aantal witte cirkelachtige verhogingen die, na uitleg bleken gevuld te zijn met grond uit alle delen van onze provincie en zo een aantal (grond)biotopen vormden en waarin bij die biotoop passende planten uit alle delen van Brabant groeiden. Je moet het maar verzinnen! Wat eens een imposant plein was dat gebruikt kon worden voor tal van activiteiten was nu een soort van park geworden. Jammer voor de huidige statenleden. Zij zullen het niet meer meemaken dat er voor het Provinciehuis meer dan 80 landbouwvoertuigen als protest opgesteld staan met de daarbij behorende boeren families. Geen plek!

Ook zal het niet meer gebeuren dat meer dan 3000 burgers uit één dorp (Liempde) in ouwerwetse nachthemden en slaapmutsen geleid door een soort van Arnold Schwarzenegger in camouflagepak in protest op een toen uitnodigend plein de dames en heren politici/bestuurders laat weten het met de plannen niet eens te zijn. Geen plek!

Of hebben ze het erom gedaan? Om met een collega oud statenlid te spreken: nu gebruiken ze andere (digitale) manieren om te protesteren, zoals facebook. Of zijn ze gewoon bang voor een burger die iets te vertellen heeft. Ondanks alle mooie woorden over in gesprek gaan met de burger, lijkt het dat dit van de huidige generatie politici/bestuurders niet te uitnodigend mag zijn. Dus mooi groot uitnodigend plein weg er mee, zou dat de gedachte geweest zijn? Jammer! Terwijl juist een overheid ook de protesterende burger zou moeten faciliteren en uitnodigen. Jammer van het plein. Ik zou het graag anders zien. Toen ik vertrok bleek van de motivatie (het autovrij maken van wat eens het plein was) ook niets terecht gekomen te zijn. Tussen de witte ‘eilanden’ hadden zich heel wat dikke automobielen genesteld. Want hun baasjes of vrouwtjes wilden, zoals gebruikelijk, niet nat worden en vooral niet te ver lopen. Ik constateerde dat in de parkeerkuil nog zat plek was. De kracht van de maatpakken en mantelpakjes is toch sterker dan die van de protesterende boer in ketelpak of de wakker liggende Liemptenaren in ouwerwetse nachthemden en slaapmutsen. De door mij gekoesterd herinnering blijft, met één troost: er komen ooit weer nieuwe bestuurders die vast weer een ‘hoognodige’ verbouwing/herinrichting gaan uitvoeren en misschien wordt het dan weer gewoon Provinciehuis in plaats van het chique Huis voor Brabant.

Louis van der Kallen 

 


OVER WATER – 14

 

| 17-10-2015 | 12:15 uur |


 

13 oktober
Vandaag een drukke dag. Eerst de Dagelijks Bestuursvergadering (DB) met als onderwerpen onder andere: de begroting 2016, diverse belastingverordeningen, diverse mandateringen en een voorstel over de inhaalslag ‘Keur en oneigenlijk grondgebruik’.

Daarna een werkbijeenkomst van het DB en het directie team over (burger)participatie. Die begon met een inspirerend Youtube filmpje gemaakt in opdracht van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden door Jan Willem Zeelenberg. Waarom doen we het? Wat verwachten we er van? Hoe willen we het voorgeven? Het is moeilijker dan menigeen denkt. Een begin van de antwoorden is voor mij gelegen in: het is onvermijdelijk, we hebben elkaar nodig, we hebben de zelfde belangen (veiligheid, schoon water), we versterken ermee de betrokkenheid en vergroten het draagvlak voor de invulling van onze taken. We moeten wel beseffen dat we dan ook oog moeten hebben voor de belangen van de deelnemers en niet alleen voor onze taken en wat dat kost.

Daarna een portefeuillehouderoverleg over hoe om te gaan met de meekoppelkansen en een regeling voor de kostenvergoedingen voor het eventueel verleggen van kabels en leidingen bij het dijkverbeteringproject Geertruidenberg/Amertak.

De werkdag werd afgesloten met een kennismakingsgesprek met Ellen Verhoef een nieuwe medewerkster die belast zal worden met het verder vormgeven van de samenwerking in de (afval)waterketen tussen ons waterschap, de gemeenten en de drinkwaterbedrijven. 

14 oktober
De avond begon met een coalitieoverleg. Omdat het de eerste keer was na de verkiezingen van maart dat de coalitie bijeenkwam, werd eerst een voorzitter aangewezen. Dat werd Joep Taks van 50 Plus. Daarna werden een aantal punten van de Algemeen Bestuursvergadering (AB) besproken die enige afstemming behoefde.

Later op de avond was het AB met o.a. agendapunten als: de kadernota 2016-2025, het waterbeheersplan 2016-2021, een aantal investeringsvoorstellen die energiebesparingen betreffen bij de SNB, en projectplannen o.a. voor de zomerkade langs het Hollands Diep,  voor het project Turfvaart-Bijloop Zuid en voor maatregelen tegen de wateroverlast Hoofseweg-Slotbossetorenpark Oosterhout. 

15 oktober
samen werkenVandaag de landelijke bestuurdersbijeenkomst “samenwerken aan water” in Utrecht met tal van interessante sprekers zoals ter inspiratie Toon Gerbrands (directeur PSV). Vanuit de VNG Ina Adema (burgemeester Veghel) en Riksta Zwart (Vewin). Mooi waren de discussies aan tafel. Aan mijn tafel zat o.a. een vertegenwoordiger van Rioned. Hij pleitte tot mijn verrassing voor de heffing van precariorechten door gemeenten. Zijn argument is: ‘nu is het onder de grond een puinhoop van steeds meer leidingen. Als er precariorechten over betaald moet worden, dan worden alle gebruikers gedwongen tot een goede registratie en bundeling. Hierdoor zouden de kosten bij verlegging en aanleg dalen en de risico’s bij werkzaamheden verminderen.’ Het was een leerzame bijeenkomst.

Louis van der Kallen

 


OVER WATER – 6

 

| 12-07-2015 | 09:00 uur |


 

29/30 juni
Twee dagen heisessie in landgoed de Rosep te Oisterwijk. Inhoud: teambuilding, verwerken van de ergernissen, bij de onderhandelingen over een nieuw bestuursakkoord opgedaan, begin maken van het meer concreet maken van de daarin gemaakte afspraken.

2 juli
PHO (portefeuillehouderoverleg) over de Waalwijkse plannen voor een nieuwe insteekhaven. En even bijpraten inzake de Overdiepse Polder. Later op die dag overleg met twee wethouders en enkele ambtenaren van de gemeente Waalwijk over die plannen en de rol van ons waterschap daarbij. Het voelde vertrouwd. Het onderwerp was al in mijn vorige periode als DB lid voorbij gekomen. Het is fijn dat er nog gemeenten zijn die vooruit kijken en nieuwe economische ontwikkelingen willen faciliteren. Een nieuwe haven graven, die een dijk doorbreekt, betekent ook voor het waterschap werk aan de winkel. Niet alleen om de veiligheid te verzekeren, maar ook om bij de nieuwe situatie de waterafvoer goed te regelen.

3/5 juli
Inlezen en voorbereiden van het bestuurlijk overleg met de gemeente Gilze en Rijen. Ook hier speelt het één en ander. 

6 juli
In de middag twee gesprekken met wethouders van de gemeente Gilze en Rijen. Met wethouder Starreveld over de samenwerking bij wat er moet gebeuren in het watersysteem en de afvalwaterketen en een gesprek met wethouder van der Veen over de voortgang van de realisering van de ecologische verbindingszone voor de boomkikker.
Vroeg in de avond een gesprek samen met collega Jaap van Dam van het algemeen bestuur (AB) over het waterschap voor de radio zuidwest.
Daarna een gesprek met collega raadsleden bij het natuurpodium Brabantse Wal in de Stayokay over de realisering en invulling van het bezoekerscentrum met o.a. aandacht voor de natuurontwikkeling en de waterwinning in dit gebied.

7 juli
fractievergaderingVergadering van de fractie Ons Water/Waterbreed in een tuin te Sprang-Capelle van fractielid en agrarisch ondernemer Wim Spierings, die na een val en ziekenhuisopname op deze wijze weer paraat kon zijn.

8 juli
Thema AB over de kadernota waarbij de AB leden kleur moesten bekennen en moesten laten zien wat voor accent er gelegd moet worden bij de vormgeving van een duurzaam financieel beleid. Er moest gekozen worden tussen de meeste aandacht voor: de heffingen, de wettelijke taken/ambities of voor beperking van de schulden. Ik was nieuwsgierig of ik, net als bij de heisessies voor het DB, als enige zou kiezen voor beperking van de schulden. Van de ongeveer 30 aanwezige AB leden en steunfractieleden waren er slechts twee (ik en fractiegenoot de Ger de Neve) die kozen voor beperking van de schulden. Alle anderen kozen voor beperking van de heffingen of voor de wettelijke taken/ambities. Van belang is te beseffen dat er een samenhang is tussen die accenten. Als we de wettelijke taken als dijkverbeteringen en zuivering als minimale norm nemen zal het duidelijk zijn dat de investeringen daarin nu (middels de heffingen) of straks (gefinancierd met leningen) betaald zullen moeten worden.

9 juli
In de morgen een gesprek met één van de boeren in de Overdiepse Polder over zijn ervaringen met de realisering van het project. In de middag heb ik een presentatie gegeven over het project Overdiepse Polder aan een 22 Chinese topambtenaren belast met waterbeheer in de provincie Jiangsu.

Louis van der Kallen